فروشگاه‌های زیر، اکنون بسته اند.

کافه جوکو

شهر

بوشهر خیابان مدرس | 15 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +2

10% تخفیف
(3)
ساعت 20 باز می شود

حاج رییس (صبحانه)

شهر

| 15 تا 20 دقیقه | هزینه پیک: +2

(6)

دانژه

شهر

بوشهر خیابان عاشوری | 10 تا 20 دقیقه | هزینه پیک: +2

(8)
ساعت 10 باز می شود

آیس سوخاری

شهر

بوشهر میدان امام | 10 تا 20 دقیقه | هزینه پیک: +2

(3)
ساعت 20 باز می شود

ته دیگ (صبحانه)

شهر

بوشهر خیابان باغ زهرا | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(3)
ساعت 8 باز می شود

کافه دیدار

شهر

بوشهر خیابان فرودگاه | 30 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(3)
ساعت 8 باز می شود

توت طلایی

شهر

بوشهر خیابان باغ زهرا | 10 تا 20 دقیقه | هزینه پیک: +2

(12)
ساعت 20 باز می شود

کافه فانوس

شهر

بوشهر خیابان ساحلی | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(3)
ساعت 8 باز می شود

کافه دلفین

شهر

بوشهر خیابان ساحلی | 20 تا 45 دقیقه | هزینه پیک: +2

(6)
ساعت 8 باز می شود

مجموعه غذایی مزه (صبحانه)

شهر

خیابان فرودگاه | 35 تا 45 دقیقه

(0)
ساعت 8 باز می شود

هیرون (صبحانه)

شهر

بوشهر چهار راه ولیعصر | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +4

(15)
ساعت 8 باز می شود

لیکارد (صبحانه)

شهر

| 20 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +3.5

(2)
ساعت 8 باز می شود